Charakteristika

Spišské kultúrne centrum a knižnica vzniklo 1. 1. 2021 zlúčením dvoch pôvodne samostatných kultúrnych inštitúcií (Spišská knižnica a Spišské osvetové stredisko), v rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020.

Charakter a pôsobenie pôvodných inštitúcií však zostáva zachovaný tak, aby obidve rovnocenné zložky (OSVETA a KNIŽNICA) novovzniknutej inštitúcie (SKCaK) naďalej napĺňali svoje nenahraditeľné poslanie.

Vzájomné spojenie však zároveň vytvára príležitosť pre nové jedinečné možnosti rozvoja a spolupráce, ako aj vznik zaujímavých a netradičných aktivít.

Našou veľkou snahou je vytvoriť zo Spišského kultúrneho centra a knižnice svojráznu kultúrnu organizáciu s pevným miestom na poli kultúrneho diania.

OSVETA
Realizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity v súlade so zákonom o osvetovej činnosti, s cieľom napomáhať rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica na základe potrieb jeho obyvateľov, vychádzajúc z kultúrno-spoločenského potenciálu daného regiónu. Zastrešuje starostlivosť o jednotlivé druhy neprofesionálneho umenia: výtvarné umenie, fotografia, film, street art, divadlo, umelecké slovo, tradičná ľudová kultúra a folklór, remeslá, kultúrno-duchovná oblasť, zborový spev, menšinová kultúra. Organizuje prehliadky, súťaže, výstavy, workshopy, plenéry, tvorivé dielne a festivaly. Poskytuje poradenské a metodické služby, podporuje talenty. Uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti.

KNIŽNICA
Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou s regionálnou pôsobnosťou v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií, a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov. Zároveň zabezpečuje a koordinuje knižničné, informačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie služby knižničného systému okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Osobitnú pozornosť venuje aj literárnemu dianiu v spišskom regióne.

Prezentácia aktivít SPIŠSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA A KNIŽNICE má priaznivé zázemie predovšetkým v regionálnych médiách, ale ťažiskové podujatia sa darí propagovať aj v celoslovenskom zábere.

Adresa
  • Letná 33/28, Spišská Nová Ves, Slovensko

  • Zimná 182/47, Spišská Nová Ves, Slovensko