Charakteristika

Múzeum (Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove (MaKCJZ) ) bolo založené v roku 1964 a v roku 2012 sa zlúčilo s Regionálnym osvetovým strediskom do jednej organizácie. Je trojzložkovou organizáciou pozostávajúcou z múzea, kultúrneho centra a úseku astronómie. V súčasnosti prechádza múzeum  reprofilizáciou - oficiálne logo je rozšírené o logo   „Kaštieľ Andrássyovcov“. Počas svojej dlhej existencie zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji trebišovského okresu formou stálych expozícií o poľnohospodárstve, vinohradníctve a vinárstve, o tradičných remeslá, ľudovom odievaní, ľudovej drevorezby a plastiky južného Zemplína. Expozície múzea však boli v nedávnom období pretransformované. Vytvorili sa tzv. „nové okruhy“, v rámci  ktorých sa efektívnejšie a logickejšie propagujú a prezentujú existujúce expozície a kultúrne podujatia. Vznikol tak „Svet Andrássyovcov“, v ktorom sa prezentuje život a história šľachty a ich hospodárskeho zázemia v Trebišove, na Zemplíne, v Košickom kraji. Zriadili sme nové  interaktívne expozície (SMART Múzeum, Zážitkový bod, Klenotnica). Originálna je externá aplikácia „Život na panstve“. Múzeum každoročne realizuje rôzne aktivity zamerané na zachovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva, obyvateľov mesta a regiónu a všetkých návštevníkov múzea obohacuje o kultúrne hodnoty. Príkladom toho sú periodicky sa opakujúce podujatia rôzneho zamerania, ako: Víno a kraslice, Dožinky, Tokaj v Európe a medzinárodný festival Slovákov Dedovizeň, Divadelný Trebišov, Šlabikár remesiel, Deň Andrássyovcov, Kračun na valaľe. MaKCJZ v Trebišove na zvýšenie záujmu na úseku osvetovej činnosti plní najmä tieto úlohy: podporuje a metodicky usmerňuje rozvoj kultúry, uchováva a zveľaďuje kultúrne hodnoty, spolupracuje pri výmene kultúrnych hodnôt v rámci cezhraničnej spolupráce, koordinuje prípravu a realizáciu kultúrnych aktivít, uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej umeleckej činnosti a mimoškolskej výchovy, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry.

 

Adresa
Región