Charakteristika

Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie na východnom Slovensku k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť.

Témy, ktorým sa venujeme:

 • Skvalitňovanie života v miestnych komunitách
 • Zlepšovanie situácie zraniteľných skupín
 • Neformálne vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých
 • Zvyšovanie schopnosti ľudí uplatniť sa na trhu práce
 • Budovanie silnej a aktívnej občianskej spoločnosti
 • Cezhraničná spolupráca, najmä s Ukrajinou

Robíme to prostredníctvom:

 • Grantových programov – finančnej podpory zameranej na rozvoj komunít, vzdelávanie a pomoc zraniteľným skupinám.
 • Programov neformálneho vzdelávania –  najmä prostredníctvom pilotných projektov prinášajúcich inovácie ale aj skúsenosti získané a prenesené z iných kútov sveta.
 • Rozvoja občianskej spoločnosti na východnom Slovensku – realizáciou prieskumov, školení, tréningov, diskusných a sieťovacích stretnutí pre jednotlivcov a organizácie v regióne.
 • Rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva – angažovania jednotlivcov a firiem, prepájania darcov s komunitou a sprostredkovania dobrovoľníckej pomoci.
 • Cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v prospech regiónu – realizáciou cezhraničných a rozvojových projektov v Karpatskom regióne a v širšom európskom priestore.
 • Rozvoja vlastnej organizácie – zvyšovania schopnosti adresne reagovať na potreby regiónu a dosiahnutie vlastnej udržateľnosti.
Adresa
 • Letná 27, Košice, Slovensko