Charakteristika

Erasmus Student Network Slovakia (ESN Slovakia) je nezisková študentská organizácia. Naším poslaním je zastupovať zahraničných študentov, a tak poskytovať príležitosti na kultúrne porozumenie a sebarozvoj podľa princípu Students Helping Students. Každoročne sa 10 sekcií ESN od Bratislavy po Košice stará o takmer 2 000 Erasmus študentov. ESN SK zastupuje zahraničných študentov a organizuje pre nich výlety, kultúrne a spoločenské aktivity a podujatia.
#THISisESN

Erasmus Student Network (ESN) je najväčšie študentské združenie v Európe. Vznikla 16. októbra 1989 a právne zaregistrovaná bola v roku 1990 s cieľom podporovať a rozvíjať študentské výmeny.

Sme prítomní na viac ako 1 000 inštitúciách vysokoškolského vzdelávania zo 42 krajín. Sieť sa neustále rozvíja a rozširuje. Máme približne 15 000 aktívnych členov, ktorí sú v mnohých sekciách podporovaní tzv. buddies starajúcimi sa najmä o zahraničných študentov. do ESN je tak zapojených približne 40 000 mladých ľudí, ktorí každoročne ponúkajú svoje služby približne 220 000 zahraničných študentov.

ponúka služby 300 000 študentom
15 000 aktívnych členov (34 000 vrátane buddies)
najmä na dobrovoľníckej báze
s priemerným ročným nárastom 12 % od roku 2005

ESN pôsobí na troch úrovniach: miestnej, národnej a medzinárodnej.

ESN sa usiluje o vytvorenie mobilnejšieho a flexibilnejšieho vzdelávacieho prostredia tým, že podporuje a rozvíja výmenu študentov z rôznych úrovní a poskytuje medzikultúrnu skúsenosť aj tým študentom, ktorí sa nemôžu dostať na obdobie v zahraničí ("internacionalizácia doma").
Ciele a zásady

V súhrne ESN:

pracuje v záujme zahraničných študentov
pracuje na zlepšení sociálnej a praktickej integrácie zahraničných študentov
zastupuje potreby a práva zahraničných študentov na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni
poskytuje relevantné informácie o programoch mobility
motivuje študentov k štúdiu v zahraničí
pracuje na reintegrácii študentov, ktorí sa vrátili domov
prispieva k zlepšeniu a sprístupneniu mobility študentov
stará sa o svojich členov
oceňuje dobrovoľníctvo a aktívne občianstvo

Adresa
  • Tajovského 51, Banská Bystrica, Slovensko