Charakteristika

Poskytujeme poradenské a metodické služby v oblasti umenia a kultúry.

Realizujeme kultúrno-osvetovú činnosť v Košickom kraji a organizujeme tvorivé aktivity v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti.

Jedným z cieľov CKKK je uchovávať tradičnú ľudovú kultúru vo všetkých jej oblastiach. Prezentovať ju a oboznamovať s ňou širokú verejnosť. Prostredníctvom jej nositeľov tvorivo rozvíjať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry. Podporovať aktérov v ich činnosti a zviditeľňovať ich prostredníctvom verejných prehliadok, súťaží, výstav a podujatí formou tvorivých dielní, festivalov.

Organizujeme rôzne podujatia od vzdelávacích workshopov, cez prednášky, výchovné koncerty a tvorivé dielne až po menšie a väčšie súťažné a nesúťažné prehliadky. Do nášho portfólia patria aj regionálne a nadregionálne festivaly tradičnej kultúry v jej rôznorodých formách, ale aj zábavné formy voľnočasových aktivít.

V rámci Oboru kultúrno-osvetovej činnosti vyhľadávame talenty  a podporujeme činnosť kolektívov a jednotlivcov v oblasti  neprofesionálneho umenia prostredníctvom  súťaží na  úseku: divadla – súťaž Detské divadelné Košice, hovoreného slova – Hviezdoslavov Kubín, filmu - Cineama, fotografie - Amfo, výtvarného umenia – súťaž Výtvarné spektrum, poézie a vizuálneho umenia – súťaž Slovom a obrazom.

Okrem súťaží organizujeme vzdelávacie aktivity napr. semináre, workshopy, plenéry a rôzne kultúrno spoločenské podujatia  regionálneho, krajského a medzinárodného charakteru. Realizujeme autorské a kolektívne výstavy na území Košického kraja ako aj recipročné výstavy s kultúrnymi inštitúciami v Poľsku a Maďarsku.

V rámci Astronómie je súčasťou CKKK aj pracovisko Hvezdáreň a planetárium Medzev. Pripravuje a realizuje programy pre všetky typy škôl, rodiny s deťmi, pre širokú či odbornú verejnosť. Pravidelne usporadúva Deň hvezdární a planetárií, Deň letectva a kozmonautiky, Solárne dni; súťaže: Čo vieš o hviezdach?,  Vesmír očami detí, Astronomické sci-fi. Súťaže v spolupráci s MAS Rudohorie a DPO SR a vlastnú literárno-výtvarnú súťaž: Staň sa ilustrátorom.

Vo vlastných priestoroch každoročne organizuje Európsku noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky, Veda hrou, Svetový kozmický týždeň, Pozorovanie meteorických rojov a Slnka - mimo budovy hvezdárne. Usporadúva astronomické výstavy, prednášky a prezentácie ku významným astronomickým udalostiam.Hlavnou úlohou hvezdárne je vzdelávanie v oblasti astronómie a iných prírodných vied, popularizácia astronómie a práca s mládežou v okrese Košice-okolie.

Centrum kultúry Košického kraja v oblasti regionálnej a menšinovej kultúry zabezpečuje podporu a rozvoj miestnej a menšinovej kultúry, kultúru národnostných menšín a etnických skupín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Súčasne podporuje aj rozvoj slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach. Pozornosť sa tak venuje aj sociálnym aspektom rómskeho etnika, s cieľom eliminovať vylúčenosť etnických komunít aj v oblasti kultúry. Aktivitami ďalej podporuje rešpekt, porozumenie a toleranciu voči národnostným menšinám a ich kultúre,  spoznávanie  regionálnej histórie a zároveň podporuje proces vzájomného zbližovania a porozumenia medzi občanmi národnostných a etnických skupín ako aj medzi nimi navzájom.

Adresa