Charakteristika

MVO PROXIMA*
sa dlhodobo venuje výchove k akceptácii odlišných kultúrnych identít,
rozvíjaniu globálneho povedomia, rozvoju interkultúrnych kompetencií. Našou snahou je
predchádzať vzniku predsudkovo zaťažených postojov a prispieť k odstraňovaniu
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatným
nenávistným prejavom. Realizujeme aktivity orientované na zlepšenie sociálnej inklúzie
mládeže z vylúčených rómskych komunít, na uľahčenie ich etnickej sebaidentifikácie a na
podporu zavádzania inkluzívnych metód do školského vyučovania. Pripravujeme tiež kurzy
k príprave znevýhodnených uchádzačov na vstup na trh práce a individuálne konzultácie pre
rozvoji kľúčových životných zručností nevyhnutných k  a sociálnej integrácii i profesnému
uplatneniu.

Adresa