Kategória
Charakteristika

Gemerské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja. Riadi činnosť Domu tradičnej kultúry Gemera a Hvezdárne v Rožňave, Remeselníckeho inkubátora Košického kraja, a spravuje tradičnú drevenicu v Rejdovej.

Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj tradičného remeselníctva v Košickom samosprávnom kraji, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry Gemera.
Realizuje kultúrno-osvetové a výchovno-vzdelávacie aktivity, vytvára podmienky na rozvoj voľnočasových kultúrnych aktivít v oblastiach vizuálneho umenia, astronómie, folklóru, menšinovej kultúry. Toto zameranie činnosti je zakomponované do hlavných úloh organizácie, ktorých naplnenie je zabezpečované rôznymi formami: organizovaním súťaží, prehliadok, festivalov ako aj konfrontačných a prezentačných stretnutí kolektívov a jednotlivcov v rôznych oblastiach záujmovej umeleckej činnosti, vzdelávacími podujatiami, ako záujmové vzdelávanie, školiteľské podujatia, vzdelávacie aktivity pre špecifické skupiny obyvateľstva a klubová činnosť. Gemerské osvetové stredisko je rozpočtovou organizáciou KSK, v súčasnosti má 14 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Ročne organizuje cca 400 - 430  podujatí rôznych žánrov a foriem regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru. Počet návštevníkov za rok je cca 20 000-25 000.

Adresa
  • Betliarska 77/8, 048 01 Rožňava, Slovensko