Charakteristika

História CVČ v Sobranciach

CVČ v Sobranciach tak ako ostatné CVČ na Slovensku  prešlo pomerne vážnym vývojovým procesom. V období pred rokom 1989 tieto zariadenia mali názov Domy pionierov a mládeže (ďalej DPaM) a ako štátne mimoškolské  výchovné a vzdelávacie zariadenia pomáhali plniť hlavné výchovné ciele škôl a PO SZM. Na ich riadení participovali národné výbory, odbory školstva a orgány PO SZM.

Rok 1960

Mestský dom pionierov a mládeže (ďalej MsDPaM) v Sobranciach vznikol 1.mája 1960. Toto zariadenie svojim vznikom a pôsobením významne zasiahlo do mimoškolskej záujmovej činnosti pionierov a mládeže sobranského okresu. 1.9.1963 sa MsDPaM presťahoval do budovy Mestského kultúrneho strediska (ďalej MsKS) v Sobranciach, kde našiel lepšie priestorové podmienky. Medzi významné podujatia MsDPaM patrili hlavne stanové tábory pre pionierov a mládež – Vysoké Tatry, Remetské Hámre, Morské oko, Sobranecké kúpele, Tibavka, Beňatina, ale aj stanové tábory na mestskom kúpalisku či ihrisku v Sobranciach. MsDPaM bol medzi prvými v Košickom kraji pri organizovaní stanových táborov.

Rok 1989

Po roku 1989 došlo k štrukturálnej zmene v obsahu a organizácii školského a mimoškolského systému a následne aj k zmene v štruktúre obsahu činnosti DPaM. Z pôsobnosti škôl i DPaM sa vyčlenila starostlivosť o Pioniersku organizáciu a SZM. Zmenila sa obsahová náplň oddelení spoločenských vied a v ich pôsobnosti ostala len starostlivosť o rozvíjanie humanitných záujmových aktivít. Z domov sa vylúčila v tomto období aj branná výchova ako samostatný odbor v rámci vnútornej štruktúry a stala sa súčasťou turistických aktivít (turistické aktivity sa včlenili do telovýchovných oddelení). Domy pionierov a mládeže boli premenované na Domy detí a mládeže (ďalej DDaM).Táto úprava bola realizovaná v rámci reštrukturalizácie štátnej správy v školstve na základe zákona SNR č.542 z 26.novembra 1990. Týmto zákonom DDaM prešli do pôsobnosti školských správ, ktoré zabezpečovali ich organizáciu, prevádzku, ekonomiku i kontrolu v odbornej a hospodárskej činnosti.

MsDPaM v Sobranciach bol na základe menovaného zákona premenovaný na Mestský dom detí a mládeže (MsDDaM) a prešiel do pôsobnosti školskej správy v Michalovciach, keďže v tom čase mesto Sobrance patrilo pod okres Michalovce. Činnosť MsDDaM bola realizovaná do roku 1993. V tomto roku bol MsDDaM v Sobranciach zrušený.

Rok 1993

V roku 1993 bol prijatý zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach. DDaM boli zaradené do skupiny výchovno-vzdelávacích zariadení, ktorých úlohou bolo zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí. Boli premenované na centrá voľného času (ďalej CVČ). Zákon vymedzoval obsahové zameranie týchto zariadení a súčasne zaručoval, že tieto zariadenia sú rovnocennou súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Rok 1998

Po roku 1993, keď sa v meste Sobrance zrušil MsDDaM, pociťovala sobranská verejnosť – hlavne deti a mládež nedostatok možností na kvalitné a zmysluplné trávenie svojho voľného času. V roku 1998 bola v meste Sobrance silná absencia tohto zariadenia, najmä keď sa mesto Sobrance  stalo opäť okresným mestom a z toho vyplývali isté povinnosti vo vzťahu k deťom a mládeži. Okresný úrad v Sobranciach – odbor školstva a kultúry sa preto rozhodol v meste Sobrance zriadiť centrum voľného času.

Centrum voľného času v Sobranciach bolo zaradené Ministerstvom školstva SR v zmysle Vyhlášky č. 291/1994  Z.z. o centrách voľného času do siete školských zariadení  s úradným názvom: Centrum voľného času Sobrance, s platnosťou od 1. januára 1998. Okresný úrad v Sobranciach zriadil s účinnosťou od 1.3.1998 Centrum voľného času v Sobranciach.

17.marca 1998 sa slávnostne otvorili spoločné novozriadené priestory CVČ a Pedagogicko-psychologickej poradne (PPP) na ZŠ Komenského 12 v Sobranciach (bývalý služobný byt). S otvorením CVČ a PPP úzko súvisí aj vznik časopisu „Zvonček“, ktorý od marca 1998 vydávalo CVČ v spolupráci s PPP pre pedagogických pracovníkov okresu Sobrance. Podľa tohto časopisu bolo pomenované aj CVČ - CVČ Zvonček Sobrance. V roku 2000 sa CVČ sťahuje do nových priestorov – ul.Tyršova 12.

30.6.2002 bolo CVČ zaradené ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva.

Od 1.7.2002  prechádza zriaďovateľská funkcia Centra voľného času na Mesto Sobrance.

S účinnosťou od 14.7.2005  sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva mení názov a adresa na: Centrum voľného času Zvonček, Tyršova 12, Sobrance.

Rok 2012

V roku 2012 sa CVČ opäť sťahuje do nových priestorov – a to do priestorov bývalého MsKS v Sobranciach (ktoré bolo v roku 2011 zrušené), a mení svoj názov a adresu na: Centrum voľného času, Námestie slobody 1, Sobrance.

Adresa
  • Námestie Slobody 1, Sobrance, Slovakia

Sledujte nás